logotyp drukarni Tolek - link do strony głównej

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), Drukarnia TOLEK Sp. 
z o.o. z siedzibą w Mikołowie, przekazuje następujące informacje:

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Drukarnia TOLEK Sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie 43-190 przy ulicy. Żwirki i Wigury 1, KRS 0000476389, 
– Drukarnia arkuszowo-offsetowa, specjalizująca się w druku wysokonakładowym w katalogów, książek, broszur itp.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

W sprawach ochrony swoich danych osobowych oraz w sprawach realizacji związanych z tym praw możesz się 
z nami skontaktować pisząc na adres pocztowy: Drukarnia TOLEK Sp. z o.o., 43-190 Mikołów, ul. Żwirki i Wigury 1 lub adres e-mail: tolek@tolek.com.pl

Skąd mamy Twoje dane?

- Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas składania zamówienia lub w związku z realizacją sprzedaży towarów i usług
- Zostały pozyskane ze źródeł publicznych ogólnie dostępnych.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Drukarnię TOLEK Sp. z o. o.?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania sprzedaży towarów i usług, 
w tym do:

Dane pozyskane ze źródeł publicznych są wykorzystywane tylko w celu wysłania oferty handlowej i nie będą przetwarzane w innych celach marketingowych.
Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych 
i rachunkowych.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy,
prawnie uzasadniony interes Drukarni TOLEK sp. z o.o., którym jest prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych towarów lub usług; kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji; windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych 
i mediacyjnych; przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób, jak ją wyraziłeś bądź poprzez zmiany w Twojej przeglądarce internetowej. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, dopóki nie wycofasz zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz firmom spedycyjnym, które są niezbędne do zrealizowania podstawowego celu przetwarzania danych, czyli sprzedaży towarów lub usług przez Drukarnię Tolek Sp. z o.o. Możemy także przekazać je kancelarii prawnej w celu windykacji należności.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Do realizacji sprzedaży towarów lub usług wymagamy podania danych, które muszą znaleźć się na fakturze.
Wymagamy również podania przez Ciebie następujących danych osobowych:
- adres e-mail, telefon kontaktowy, imię i nazwisko.
Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy sprzedaży.
Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Jakie masz prawa wobec Drukarni TOLEK Sp. z o.o. w związku z przekazanymi nam danymi osobowymi?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z RODO, tj. prawa do żądania od Drukarni TOLEK Sp. z o.o. dostępu do swoich danych osobowych, prawa do sprostowania danych osobowych (jeśli zostały błędnie zapisane lub jeśli się zmieniły), usunięcia (jeśli nie ma podstawy do tego, aby Drukarnia TOLEK Sp. z o.o. je przetwarzała) lub ograniczenia przetwarzania (np.: do czasu rozpatrzenia Twojego sprzeciwu), prawo do żądania przeniesienia danych osobowych do innego administratora danych.

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:


Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy, do momentu wycofania zgody lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, 
w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.


W przypadku organizacji szkoleń będziemy przechowywać Twoje dane do czasu zakończenia szkolenia. Po zakończeniu szkolenia Twoje dane mogą zostać zarchiwizowane do celów statystycznych.
W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Drukarnia TOLEK Sp. z o.o. zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych 
i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

Informacja o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego

Gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w zakresie ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce.Więcej informacji można znaleźć na stronie: Polityka prywatności

akceptuję